Koncepcja pracy gimnazjum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 09 stycznia 2011 20:43

 

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w

Mieszkowicach


W roku szkolnym 2009/2010 szkoła liczy 294 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach. Obwód szkoły obejmuje 19 miejscowości, z których dowożonych jest 165 uczniów. Szkoła zatrudnia 29 nauczycieli. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, biblioteka z czytelnią i multimedialnym centrum informacji oraz sala komputerowa z 25 stanowiskami.

Zmiany zachodzące z systemie edukacji powodują, iż musimy ciągle doskonalić swoją pracę. Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Noblistów Polskich  w Mieszkowicach po odbytych konsultacjach uchwaliła w dniu 20 stycznia 2010 roku koncepcję pracy uwzględniającą dotychczas prowadzone zadania oraz nowe wynikające z oczekiwań środowiska szkolnego.

W dniu 7 lutego 2012 roku Rada Pedagogiczna dokonała analizy koncepcji pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach i wprowadziła drobne korekty.

  1. W dniu 1 lutego 2012 r. szkoła liczy 252 uczniów, którzy uczą się w 11 oddziałach. Liczba uczniów dowożących wynosi 137.
  2. Zadania szkoły rozpisane w 4 obszarach są systematycznie realizowane. Przez 2 lata nie udało się zorganizować szkolenia dla nauczycieli w ramach jednego  z programów profilaktycznych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w programach edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3. Rozpoczęła się realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, ochroną danych osobowych i nowych przepisów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Gimnazjum.
  4. Systematycznie realizowane są różnorodne działania ze szkołą partnerską w Bad Freienwalde.
  5. Do tradycji szkolnych wprowadzono dzień prezentacji projektów edukacyjnych przez uczniów klas drugich.

W dniu 9 maja 2013 r. Rada Pedagogiczna dokonała analizy Koncepcji Pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach Zarząd Rady Rodziców nie zaproponował żadnych zmian w powyższym dokumencie.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego nie zaproponował żadnych zmian w powyższym dokumencie.

W dniu 9 maja 2013r. szkoła liczy 244 uczniów, którzy uczą się w 12 oddziałach. Zadania szkoły w 4 obszarach są systematycznie realizowane aczkolwiek w różnym natężeniu.

W wyniku analizy proponuje się:

1. W rozdziale drugim „Wychowanie” pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku w dotychczasowych formach a jednocześnie poszukiwanie nowych zwłaszcza w miejscowościach,

w których funkcjonują szkoły podstawowe.

2. W rozdziale IV „Organizacja pracy szkoły” dodać pkt. 7 w brzmieniu: Podjąć działania zmierzające do zatrudnienia w części etatu doradcy zawodowego.

 

Obszar

Działania szkoły

I. Dydaktyka

1.     Aktualizowanie i modyfikowanie szkolnego zestawu programów nauczania.

2.     Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i wdrażanie wniosków do pracy.

3.     Opracowywanie i przeprowadzanie diagnoz sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów klas 1 i 2.

Analizowanie i wykorzystywanie wyników diagnoz do pracy.

4.     Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach 3.

5.     Pozyskiwanie rodziców do współpracy w zakresie poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego.

6.     Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych.

7.     Udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez MOS Gryfino.

8.     Promowanie uczniów osiągających różnorodne sukcesy szkolne.

9.     Doposażanie pracowni szkolnych oraz biblioteki.

10.   Dostosowywanie treści programowych do potrzeb ucznia i zaleceń PPP.

11.   Organizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12.   Modernizacja pracowni komputerowej.

13.   Wykorzystywanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym.II. Wychowanie


1.     Analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów przez pedagoga szkolnego na posiedzeniach zespołu wychowawczego.

2.     Udział uczniów w programach profilaktycznych prezentowanych przez różne instytucje (np. Poradnia Psych.-Pedagogiczna, Policja).

3.     Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli w ramach jednego z programów profilaktycznych dostępnych na rynku edukacyjnym.

4.     Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego.

5.     Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum.

6.     Organizowanie zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas 3 oraz targów szkół.

7.     Współpraca z Policją, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS.

8.     Angażowanie rodziców do działania na rzecz szkoły.

9.     Kultywowanie tradycji szkolnych.

10.   Przestrzeganie ustaleń zawartych w  Statucie  Szkoły i WSO.

11.   Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.


III. Opieka

1.     Doposażanie świetlicy szkolnej.

2.     Organizowanie opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy.

3.     Koordynowanie dowozów uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy Mieszkowice.

4.     Podejmowanie działań opiekuńczych w stosunku do uczniów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.


IV. Organizacja pracy szkoły

1.     Aktualizowanie dokumentów szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem.

2.     Budowanie właściwej atmosfery pracy.

3.     Doskonalenie systemu motywacyjnego.

4.     Stwarzanie warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli.

5.     Zapewnianie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej  w nagłych wypadkach.

6.     Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły:

a) ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

b) szkolenia dla uczniów, nauczycieli, rodziców,

c) przeprowadzanie próbnych alarmów,

d) modyfikowanie monitoringu szkolnego.


Poprawiony: piątek, 10 maja 2013 10:00