Regulamin dowożenia uczniów do Gimnazjum PDF Drukuj Email
Dla uczniów i rodziców
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 grudnia 2013 16:34 

Regulamin dowożenia uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkola

w Gminie Mieszkowice

 


 

1. Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum w Mieszkowicach zapewnia Gmina Mieszkowice.

2. Trasę przewozu i przystanki dla autobusów ustala przewoźnik w porozumieniu z dyrektorami wszystkich placówek oświaty w gminie Mieszkowice.

3. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.

4. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusu na początku roku szkolnego, na pierwszych zebraniach.

5. Autobus przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego ( wyznaczonych przystanków ).

6. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni w ustalonym przez przewoźnika miejscu.

7. W czasie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniowie podporządkowują się decyzjom nauczyciela – opiekuna.

8. Nauczyciel – opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

9. Uczniowie odpowiadają za ład porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad.

10. Uczniów w autobusie obowiązuje kultura osobista. Nie należy głośno rozmawiać, krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, przepychać się, wstawać, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić, jeść, pić i słuchać głośnej muzyki.

11. O niestosownym zachowaniu ucznia nauczyciel – opiekun informuje wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodziców ucznia i wpisuje uwagę do dziennika (obowiązuje odrębny regulamin „Procedury zastosowania w przypadku złego zachowania uczniów w autobusach”).

12. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

13. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia nauczycieli – opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

14. Nauczyciel – opiekun autobusu jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości.

15. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

16. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. W związku z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, art. 89) dzieci w wieku do lat siedmiu dochodzą do przystanku i wracają z przystanku do miejsca zamieszkania pod opieką rodziców lub innej upoważnionej przez nich osoby dorosłej. O udzielonym upoważnieniu należy wcześniej powiadomić szkołę, do której uczęszcza dane dziecko.

Z uwagi na bezpieczeństwo starszych dzieci, które z miejsca zamieszkania do przystanku i z przystanku do miejsca zamieszkania muszą pokonać znaczną odległość, poruszając się drogami publicznymi, przechodząc przez przejazdy kolejowe, mosty, kładki itp., prosi się ich rodziców o współpracę z organizatorem dowozów w celu zapewnienia im odpowiedniej opieki.

17. Uczniowie zobowiązani są do jazdy wyznaczonym kursem. W przypadku zmiany planu lekcji w danym dniu mogą jechać innym kursem za zgodą nauczyciela – opiekuna.

18. Uczeń korzystający z dowozów może wrócić innym kursem pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców i wychowawcy klasy. Na przystanku w miejscu zamieszkania ucznia odbiera rodzic lub osoba upoważniona.

19. Uczeń, który jedzie do innego miejsca niż ma wykupiony bilet szkolny, powinien wykupić bilet u p. kierowcy i mieć pisemną  zgodę rodziców na przejazd.

20. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

Dyrektor Gimnazjum

Remigiusz Rzepczak

Poprawiony: piątek, 20 grudnia 2013 15:29